TensarSoil


TensarSoil 软件


坦萨Tensarsoil设计程序可帮助设计工程师设计加筋挡土墙、边坡和桥台等结构。

通过使用坦萨的设计程序,设计工程师可利用自动生成的设计节省宝贵的时间。为协助您完成这一过程,坦萨设计和技术支持团队可为您提供建议和设计校核服务。

TensarSoil 软件帮助您设计

坦萨设计方法不仅适用于临时结构,也应用于永久结构


                       


加筋土 挡墙
           加筋土          边坡
       加筋土      桥台

需要 TensarSoil